Hjem / Organisationen / Om DG / Kvalitetsudviklingssystem

Kvalitetsudviklingssystem

På Dronninglund Gymnasium har vi en lang tradition for skoleudvikling - en tradition som vi fastholder via vores kvalitetsudviklingssystem og treårige pædagogiske udviklingsprojekter. De tager udgangspunkt i gymnasiets værdigrundlag, og omfatter systematiske og regelmæssige, løbende selvevalueringer af dels undervisningen og elevernes udbytte, dels udvalgte nøgleområder. Systemet muliggør kontinuerlige, systematiske og kritiske diskussioner om uddannelses- og undervisningsmæssige forhold og resulterer i opfølgningsplaner på udvalgte områder.

Kravet om institutionens kvalitetssystem og målinger af elevernes trivsel er beskrevet i

Mål

Dronninglund Gymnasiums kvalitetssikringssystem har følgende overordnede mål for øje:

 1. De bekendtgørelsesfastsatte mål i Lov om gymnasiale uddannelser § 1 stk. 1-4
 2. De tre retningsgivende mål for gymnasiale uddannelser
  • Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige, som de kan
  • En større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse
  • Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes.
 3. Skolens egne mål som er udtrykt i Dronninglund Gymnasiums værdigrundlag.

3-årigt almenpædagogisk skoleprojekt

Hvert 3. år fastsættes et almenpædagogisk projekt, som har til formål at fastholde og udvikle god almenpædagogisk praksis således, at både elever og lærere fortsat trives og udvikler sig hhv. pædagogisk, fagligt og personligt.

Læs mere om det aktuelle treårige pædagogiske udviklingsprojekt: klik her

Kvalitetssikring og udvikling på tre niveauer:

 1. Kvalitetssikring og -udvikling af elevernes faglige standpunkt og trivsel.
 2. Kvalitetssikring og -udvikling af undervisningen.
 3. Kvalitetssikring og -udvikling på institutionsniveau

Læs Kvalitetsudviklingssystem DG 2023-24 inkl opfølgningsplaner

Selvevalueringer dækker studietilrettelæggelse, undervisningen og den enkelte elevs udbytte Fx:

 • De særlige 1g forløb: introforløb, AP og NV i grundforløbet
 • Flerfaglige forløb i studieretningerne herunder DHO, SRO og SRP
 • Elevernes faglige standpunkt
 • Undervisningen og elevernes faglige udbytte, som foregår på hvert hold to gange årligt. For hver evaluering udarbejder holdet i samarbejde med læreren en sammenfatning eller handleplan, som forpligter både elever og lærere.

Skoleevalueringer består af overordnede evalueringer af kvalitets- og udviklingsarbejdet for hele gymnasiet.

Fx:

 • Hvert år efterbehandles resultaterne af den nationale trivselsundersøgelse på klasse- og på skoleniveau. Dette resulterer i handlingsplaner og valg af nye indsatsområder for det kommende år.
 • Hvert andet foretages en medarbejdertrivselsundersøgelse (professionel kapital) samt en arbejdspladsvurdering blandt personalet.
 • Hver andet år afvikles MUS-samtaler mellem ledelsen og lærere samt øvrigt personale.
  Hvert tredje år afvikles faggruppesamtaler mellem ledelsen og den enkelte faggruppe
 • Hver år afvikles ad planlægnings- og evalueringsmøder mellem ledelsen, klasseteams, traditionsudvalg, SRP-gruppe  etc. om faglige, pædagogiske og planlægningsmæssige forhold.
 • Ledelsen følger løbende elevernes standpunkts- og prøvekarakterer, gennemførelsesprocenten og skolens afsluttende karaktergennemsnit.

På baggrund af ovenstående evalueringer samt løbende evalueringer justeres eksisterende, og fastlægges nye fokuspunkter og nøgleområder.

Læs mere om Dronninglund Gymnasiums evalueringsstrategi her

En forudsætning for at eleverne trives og udvikler sig fagligt er også, at lærere og øvrigt personale har mulighed for at efteruddanne sig og videndele med andre. Derfor fastsættes hvert 3. år rammerne for lærere og tappers efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Læs mere Dronninglund Gymnasiums efteruddannelsesstrategi (lærere) her

Læs mere Dronninglund Gymnasiums efteruddannelsesstrategi (tapper) her

Scroll to Top