Studieregler

Eleverne har pligt til at deltage i undervisningen.

Det indebærer, at man skal møde rettidigt og forberedt til undervisning. Det indebærer også, at man skal aflevere alle skriftlige opgaver rettidigt, at man deltager i terminsprøver, årsprøver og lign., at man deltager i ekskursioner mv., at man deltager i anden fastlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde, og at man er til stede ved virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen.

Al form for fravær uanset årsag og al form for manglende rettidig aflevering registreres og opgøres regelmæssigt.

Eleverne har adgang til egne fraværs- og afleveringsregistrering og kan inden for 14 dage påklage registreringen til rektor.

Eleverne har pligt til på forhånd at give skolen besked om planlagt fravær. Ikke planlagt fravær, fx sygdom, meldes (telefonisk) til kontoret om morgenen (mellem kl. 7.45 og 8.15). Årsagen til fraværet skrives desuden i lectio.

Rektor følger nøje udviklingen i den enkelte elevs fravær/manglende opgaveafleveringer og griber hurtigt ind, hvis fravær/manglende afleveringer udvikler sig uheldigt.

Ved vurderingen af, hvorledes der i givet fald skal reageres på elevens fravær er årsagen til fraværet afgørende. Er eleven uden rimelig skyld i fraværet (sygdom/alvorlige sociale begivenheder) hjælper skolen den pågældende elev. Skyldes fraværet derimod manglende ansvarlighed overfor skolearbejdet vil det på kortere sigt udløse først mundtlig og senere skriftlig advarsel og hvis det ikke hjælper egentlige sanktioner.

Disse sanktioner kan være:

  1. Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år.
  2. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år.
  3. Bortvisning i særligt graverende tilfælde.

Disse sanktioner kan ikke iværksættes uden forudgående skriftlig advarsel og uden at eleven har haft mulighed for at fremføre sine synspunkter. Afgørelsen kan indklages for undervisningsministeriet.

Den mildeste form for sanktion ”Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år” vil blive taget i anvendelse, hvis en elev uden rimelig grund udebliver fra undervisningen. Den vil ligeledes blive taget i brug ved manglende aflevering af skriftlige opgaver.
En elev, der er blevet henvist til at aflægge prøve i alle fag, kan senest den 1. april søge om, at blive tilbageført til normale vilkår. En sådan ansøgning vil sædvanligvis blive imødekommet, hvis eleven efter overførsel passer sin skolegang til punkt og prikke.
En elev, der er henvist til at aflægge prøve i alle fag, skal fortsat følge undervisningen og aflevere skriftlige besvarelser; sker det ikke, kan rektor beslutte at fratage vedkommende retten til at blive indstillet til eksamen i et eller flere fag det pågældende år. I graverende tilfælde kan rektor bortvise eleven. Eleven skal inden afgørelsen have mulighed for at fremføre sine synspunkter.

Som dokumentation for relevant årsag til fravær kan rektor bede om en tro- og loveerklæring eller en lægeerklæring. Hjemmet/eleven skal selv betale omkostningerne ved en lægeerklæring.

Elever, der på grund af deres handicap eller sygdom ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et fag, primært idræt, kan fritages for dele af undervisningen af rektor efter konkret vurdering. Ved permanent fritagelse for et fag, f.eks. idræt skal eleven læse et andet fag i stedet.

Scroll to Top